top of page
Kinderen werken aan tafel Montessorischool Op de Kade
Groen vierkant
Groene golf Op de Kade

Alle praktische informatie op een rij

Aanmelden

Aanmelden

Voor het eerst naar de basisschool? 
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsten op dezelfde wijze.

Op zoek naar een nieuwe basisschool?
Door verhuizingen van leerlingen hebben we  af en toe plek voor zij-instroomleerlingen. De middenbouwgroepen zitten komend schooljaar vol. Dat betekent dat er niet (direct) zij-instroom mogelijk is voor de groepen 3 tot en met 5.  

Ziekmelden

Ziekmelden 

Allereerst hopen we natuurlijk dat kinderen bijna nooit een (stukje) schooldag missen. Probeer je (tand-)artsbezoek zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen? Voor de gevallen waarin een kind wel afwezig is als gevolg van ziekte of artsbezoek, dan vragen wij je jouw kind voor 8.00 uur ’s morgens per e-mail (met de reden) afwezig te melden via absentie@opdekade.amsterdam

Vakanties en studiedagen

Vakanties +
Studiedagen
2024-2025

Zomervakantie

Start schooljaar

Herfstvakantie

vanaf 12 uur vrij

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Meivakantie

Pinksteren

Zomervakantie

Vakanties:

 

20 juli t/m 1 sept 24

2 september 2024             

26 okt t/m 3 nov 2024    

5 december 2024                

21 dec t/m 5 jan 2025        

15 feb t/m 23 feb 2025        

18 april t/m 5 mei 2025

9 juni 2025

20 juli t/m 1 sept 2025 

Studiedagen: 

 

19 juli 2024

28 augustus 2024 (in zomervakantie)

14 oktober 2024

4 en 5 november 2024

20 december 2024

27 januari 2025

31 maart en 1 april (tijdens Suikerfeest) 2025

11 juli 2025

20 augustus 2025 (in zomervakantie)

Schooltijden

Schooltijden

De school gaat open om 8.15 uur en start om 8.30 uur.

Ouders mogen één keer per week met hun kind mee de school in lopen. In de nieuwsbrief staat welke dag dit is. Om 8.30 uur starten we en verlaten ouders de school. 

Wat als iemand anders dan de ouders het kind komen ophalen?

Wanneer je jouw kind niet zelf komt ophalen, wil je dit dan doorgeven aan de leerkracht van jouw kind via een e-mail? Zo voorkomen we misverstanden bij het meegeven van kinderen aan derden. In verband met de veiligheid raden wij je aan kinderen van groep 1 t/m 4 niet alleen naar huis of school te laten gaan!

8.30-12.00 uur & 13.00-15:00 uur 

8.30-12.15 uur

De lestijden zijn als volgt: 
ma, di, do, vrij

woe 

Schoolgids

Schoolgids

In onze schoolgids staat alle praktische informatie over onze school, zoals de schooltijden en vakanties. Ook staat onze visie op onderwijs beschreven, de omgang met elkaar en de inhoud van vakken.
De gids is voor ouders die al (een) kind(eren) op deze school hebben, maar ook een handige informatiebron voor ouders die nog een keuze voor een school moeten maken.

Heb je na het lezen van de schoolgids nog vragen, suggesties of opmerkingen of wil je eens komen kijken bij ons Op de Kade, neem dan gerust contact met ons op. Je bent van harte welkom!

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Als er zaken zijn waarover je als ouder niet tevreden bent, of als je je zorgen maakt, nodigen we je uit dit met de leerkracht te bespreken. Kom je er niet uit, dan kun je altijd contact opnemen met Cordula, de directeur van de school. 

 

Interne en externe vertrouwenspersoon

Onze interne vertrouwenspersoon voor ouders en kinderen is onze collega Sevda Sulun. Ze is te bereiken via sevda@opdekade.amsterdam.

Onze externe vertrouwenspersoon is Evelien Brouwer. Zij is te bereiken op 06-31631611 en ebrouwer@hetabc.nl . Ouders, leerlingen en personeelsleden met klachten en/of zorgen kunnen bij haar terecht.

 

De vertrouwenspersoon zal met aandacht naar je verhaal luisteren en meedenken over de mogelijkheden om verandering in de ongewenste situatie te krijgen. Deze heeft een adviserende en ondersteunende rol. Je kunt zonder verwijzing en medeweten van anderen contact opnemen.

 

Het bestuur heeft een klachtenregeling, die je in de bijlage vindt. Hier staat beschreven wat de procedures zijn bij een klacht. Evelien kan je daar meer over vertellen.

Leerplicht en verzuim

Leerplicht, verzuim en verlof

Wat houdt de leerplichtwet in?

Kinderen zijn leerplichtig vanaf de maand na de vijfde verjaardag. Alle kinderen in Nederland móeten naar school. Het is een taak van de gemeente (in Amsterdam: van het stadsdeel) toezicht te houden op de naleving van deze wet. Daartoe zijn beëdigde leerplichtambtenaren aangesteld. De leerplichtambtenaren zijn dus níet verbonden aan een school. 


Als ouder(s)/verzorger(s) ben je verplicht jouw kind op een school in te schrijven én er voor te zorgen dat jouw kind ook werkelijk naar school gaat en alle lessen volgt. In geval van ziekte, of als jouw kind om een andere reden niet naar school toe kan, ben je verplicht dit telefonisch of persoonlijk te melden bij de school.

Wat gebeurt er als mijn kind verzuimt?

De leerplichtambtenaren hebben regelmatig contact met de scholen in het stadsdeel. Zij controleren ook of de scholen zich aan de regels houden. Wanneer een kind drie achtereenvolgende dagen niet op school is zonder dat de reden van het verzuim bij de school bekend is, zijn de scholen wettelijk verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Ook indien een leerling in een korte periode op verschillende dagen een aantal uren afwezig is geweest zonder dat de school de reden weet, moet dit worden gemeld. De leerplichtambtenaar onderzoekt vervolgens waarom het kind niet (meer) naar school gaat en wat er nodig is om eventuele problemen die de reden zijn van het schoolverzuim op te lossen. Hiervoor wordt door de leerplichtambtenaar contact opgenomen met de ouder(s).

 

Absentie

Als een kind te laat komt, duurt het langer voordat het aan de slag kan, en mist het een rustig begin van de dag. Ook zijn laatkomende kinderen storend voor andere leerlingen en de lessen. Mocht je te laat komen, dan kun je niet meer mee naar binnen de school in. Als jouw kind afwezig is, kun je dat voor 8.00 uur doorgeven via: absentie@opdekade.amsterdam. Tussen 7.45 en 8.00 uur zijn wij ook telefonisch bereikbaar voor ziekmeldingen. Wij vragen je (tand-)artsbezoek zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

 

Bij afwezigheid zonder bericht, nemen wij contact met je op. Dat doen wij ook in het geval dat jouw kind ziek wordt onder schooltijd, zodat je jouw kind kunt ophalen.

 

Te laat komen

Mocht je te laat komen, neem dan buiten afscheid van je kind. Wanneer uit absentiegegevens blijkt dat jouw kind in een periode van 8 á 9 weken (van vakantie naar vakantie) meer dan 3 x te laat komt, ontvang je van de schoolleiding een brief met het verzoek om op tijd op school te komen. Mocht hier geen verandering in komen, dan wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld door de schoolleiding. Dit zijn wij als school verplicht te doen.

 

Aanvraag extra verlof

Als er sprake is van gewichtige omstandigheden, is extra verlof mogelijk. Hierbij valt te denken aan een sterfgeval, ernstige ziekte van een familielid, een jubileum of een huwelijk. Kinderen kunnen (buiten seizoenswerk van ouders om) geen extra verlof krijgen om met hun ouders op vakantie te gaan. Aanvraagformulieren zijn digitaal verkrijgbaar via de website of bij de administratie.

 

Bij aanvragen tot tien schooldagen beslist de directeur, soms in overleg met de leerplichtambtenaar omdat zij de school controleert. Als het om meer dagen gaat, dan beslist de leerplichtambtenaar. Extra verlof moet vier weken van te voren worden aangevraagd. Wij melden kinderen die zonder afmelding of geldige reden niet op school verschijnen altijd bij de leerplichtambtenaar. Ouders worden dan opgeroepen door de leerplichtambtenaar. Als ouder kun je zelf ook contact met haar opnemen.

Leerplichtambtenaar Nada Mahmoudi is bereikbaar via: 020-251 80 10 en 06- 18 73 77 63 of via nada.mahmoudi@amsterdam.nl

Ouder- en kindadviseur

In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Heb je vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van jouw kind? Dan kun je altijd terecht bij de ouder- en kind adviseur, jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kindteam. Zij zijn onafhankelijk van school.

Vragen kunnen gaan over jouw kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken) of de gezinssituatie (denk aan verlies, scheiding of ruzie). Wil je dat wij met je meedenken? Informatie en advies? Gesprekken of begeleiding van de jeugdpsycholoog, misschien een training voor kind of ouder?

Nancy Roosblad is onze Ouder en Kindadviseur. Zij is te bereiken via  

N.Roosblad@oktamsterdam.nl.

Je kunt ook langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk. Lees meer op oktamsterdam.nl. Hier kunt je ook (anoniem) chatten of het adres zoeken van het team in uw wijk. Je bent altijd welkom!

ouder kind adviseur
TSO en BSO

Tussenschoolse opvang

TSO - Eet je mee?

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen kinderen tussen de middag op school overblijven van 12:00 tot 13:00 onder begeleiding van onze overblijfkrachten. De kinderen brengen hun eigen eten mee. Na het eten gaan we buitenspelen totdat school weer begint. Deze tussenschoolse opvang wordt georganiseerd en gecoördineerd door school- en kinderopvangorganisatie Partou.

Ouders betalen € 2,50 per kind per dag. De kosten voor de TSO wordt maandelijks gefactureerd op basis van het aantal dagen per week dat je afneemt. Dit gebeurt via WisCollect. Het systeem stuurt automatisch herinneringen als je nog niet hebt betaald. Je kunt per maand opzeggen/wijzigen. Als je kind ziek is en niet overblijft, betaal je toch gewoon het maandbedrag. Dit is nodig om de overblijf voor ouders betaalbaar te houden, en om twee vrijwilligers per klas te kunnen houden. 

 

Wil je gebruik maken van onze TSO of wil je meer informatie? 

Je kan je direct inschrijven via onze coördinator Fatima Boumalal, fatima.boumalal@partou.nl of 06-51 94 34 53

Voor- en
naschoolse opvang

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor naschoolse opvang (BSO)?

Er zijn verschillende naschoolse opvangaanbieders in het Oostelijk Havengebied. Op onze school gaan leerlingen o.a. naar de BSO's van Partou, Eigen & Wijzer, BSO Small Villa en KCWA/Jeugdland. Bij de laatste aanbieder kunnen kinderen vanaf 7 jaar worden aangemeld. Partou heeft een opvang in ons gebouw voor kinderen van 4 t/m 7 jaar. De BSO's komen de leerlingen bij onze school ophalen. 

Wil je jouw kind bij een andere BSO aanmelden, dan kun je zelf contact opnemen met deze BSO met de vraag of zij jouw kind vanaf onze school kunnen komen ophalen. Als school hebben wij geen invloed op de plaatsing van kinderen op de BSO.

Als jouw kind naar de naschoolse opvang gaat, kunt je ook gebruikmaken van opvang tijdens schoolvakanties of studiedagen. Vraag naar de voorwaarden bij de desbetreffende BSO. 

Voorschoolse opvang

Op dit moment bieden de BSO's geen voorschoolse opvang aan leerlingen van onze school omdat er geen vraag naar is bij ouders.
Heb je hier wel behoefte aan, laat dit de BSO en de directie van onze school dan even weten. 

 

Contactgegevens 

Eigen & Wijzer: 020-6942488

Partou: 020-4193729
Small Villa: 020-5286586 

BSO Beukelseberg (KCWA): 020-5926633

 

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Iedere maand komt er een nieuwsbrief uit om ouders op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op school. 

Pinda en nootvrije school

Pinda- en nootvrijeschool

Omwille van de gezondheid van meerdere van onze leerlingen, die een ernstige allergie hebben, hebben wij besloten dat wij een pinda- en notenvrij school zijn. Dat betekent dat kinderen GEEN Nutella of pindakaas op hun boterham mee naar school mogen nemen en dat we je vragen hiermee rekening te houden bij traktaties. Het is geen licht besluit, want het rechtstreeks belang geldt voor enkelen, terwijl wij van alle leerlingen iets vragen (te laten), maar alleen al het in aanraking komen met pinda’s of noten is voor meerdere van onze leerlingen levensbedreigend. Wij vragen je begrip hiervoor en vragen je het besluit met jouw kind te bespreken. Wij doen dat ook in de klas!

informtieochtend

Informatie ochtenden

Wij hebben informatieochtenden op:

  • 24 mei 24

  • 24 september 24

  • 23 oktober 24

  • 11 november 24

  • 10 januari 25

  • 13 februari 25

  • 5 maart 25

  • 8 mei 25

  • 3 juni 25

Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar:

administratie@opdekade.amsterdam

De informatieochtend is van 9.00 tot 10.00 uur. We informeren je over onze school, en daarna geven een paar leerlingen je een rondleiding. 

There will be a meeting in English from 8.45 am to 9 am.. After this, a few students will give a tour. 

bottom of page